Kansainvälistyminen opetussuunnitelmassa

oustava eurooppalainen opintopolku  -mitä ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen perusteet mahdollistavat? Mihin tutkinnon osiin opiskelijan ulkomaan jakson aikana saavutettu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa?

Osaamisperusteisuuden ja ECVET:in käyttöönoton tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuuksia joustavuuteen, valinnaisuuteen, yksilöllisiin opinto- ja tutkintopolkuihin sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen omien tavoitteiden mukaisesti.  Opinnot tulee olla ajasta ja paikasta riippumattomia. Opiskelijan ollessa ulkomaanvaihdossa hän saavuttaa osaamista formaalisen, non-formaalisen ja arkioppimisen kautta. Sen lisäksi hän kehittää elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Kaikki tämä osaaminen tulisi opiskelijan saada tunnistettua ja tunnustettua osana opintojaan välttäen päällekkäisiä opintoja ja monikertaista koulutusta. Jos osaamistavoitteet eivät ole täyttyneet tai on opittu myös muuta suunnitellusta poikkeavaa, tämä huomioidaan tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS). ELÄVÄ HOPS JA YKSILÖLLINEN OPINTOPOLKU ovat keskeisiä.

Parhaimmassa tapauksessa opiskelijaa voidaan edesauttaa valmistumaan aikaisemmin. Samaan aikaan oppilaitos saa kansainvälisyystoimintaan sijoitetut resurssit tehokkaasti ja joustavasti osaksi opiskelijoiden opintosuorituksia. Tämä tulee todennäköisesti koulutuksen järjestäjille vieläkin tärkeämmäksi uuden reformin ja rahoitusjärjestelmän myötä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen mukaan lukien formaalin, non-formaalin ja arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen eivät ole uutta kansainvälisyystoiminnassa. Kysymys herää, mitä uudet tutkinnon perusteet (1.8.2015) mahdollistavat ja mihin tutkinnon osiin osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnusta niin, että opiskelijan kansainvälinen osaaminen tulee näkyväksi.

Opetussuunnitelman rakenne

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Semuodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Opiskelijan, jolla on ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto, ei tarvitse suorittaa yhteisiä tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Nämä opinnot voidaan tunnistaa ja tunnustaa.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Silloin opiskelijan suoritukset ylittävät 180 osp.

Ammatilliset tutkinnonosat 135 osp

Ammatilliset tutkinnon osat koostuvat pakollisista ja valinnaisista osista. Jokainen ammatillinen perustutkinto on erilainen ja pakollisten ja vallinnaisten ammatillisen tutkinnon osien määrä vaihtelee tutkinnosta toiseen.

Esimerkiksi:

Audiovisuaalinen perustutkinto 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp

 

Autoalan perustutkinto 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp

 

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan tutkinto 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp

 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat 70 + 50 osp

Vallinnaiset tutkinnon osat 15 osp

 

Tutkintojen ammatillisten valinnaisten tutkinnon osien sisältö vaihtelee tutkinnoittain. Kaikki tutkinnot mahdollistavat Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvien tutkinnon osien 5-15 osp ja Vapaasti valittavien tutkinnon osien 5-15 osp suorittamisen. Näin oppilaitokset voivat rakentaa tutkinnon osia, jotka koostuvat kansainvälisestä osaamisesta ja tutkinnon osaa voidaan käyttää kaikissa muissa tutkinnoissa.

 

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

Yhteisistä tutkinnon osista löytyy paljon sellaista, mitä opiskelija suorittaa ja näyttää, kun hän tekee kansainvälistä työtä tai lähtee vaihtojaksolle ulkomaille. Oppimista ei tapahdu vain vaihdon aikana vaan koko prosessin aikana aina siitä lähtien, kun opiskelija hakee ulkomaille ja palaa kotiin ja on tehnyt raportoinnin.

Alla olevissa tutkinnon osissa ovat ne tavoitteet, jotka usein tai helposti toteutuvat ulkomailla, ne on korostettu keltaisella.

 

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1.1. Äidinkieli

Äidinkieli, suomi

Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp

 

Opiskelija

* osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

*ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen

*osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita

*osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi

*osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä

*osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita

*ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja ammatin kannalta

*osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.

 

Äidinkieli, suomi

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0- 3 osp

Opiskelija

 • osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
 • osaa kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan
 • osaa käyttää ja tulkita erilaisia tekstilajeja
 • tuntee kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotoja ja merkitystä

 

3.1.2. toinen kotimainen kieli, ruotsi

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija  

 • osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0-3 osp

Opiskelija

 • käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä
 • selviytyy arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä
 • osaa kirjoittaa työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä (esim. muistiinpanoja, ohjeita, tilauksia ja sähköposteja)
 • osaa hyödyntää kielenkäytössä erilaisia tietolähteitä
 • hyödyntää omia kielenoppimisen strategioitaan.

 

3.1.3. Vieraat kielet

Vieras kieli, A-kieli

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

 

Opiskelija

 • osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan
 • osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä
 • osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä
 • osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä.

 

 

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0-3 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa
 • osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä
 • osaa toimia aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä
 • ymmärtää kielen ja kulttuurin merkityksen
 • osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan.

 

Vieras kieli, B-kieli

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että kykenee harjoittamaan ammattiaan
 • osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä
 • osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0-3 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa
 • osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä
 • osaa kirjoittaa alaan liittyviä tekstejä vieraalla kielellä
 • osaa tunnistaa kielen ja kulttuurin merkityksen
 • osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan.

 

 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

3.2.1. Matematiikka

Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa
 • osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
 • osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti
 • osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa
 • osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa
 • osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä.

 

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0- 3 osp

Opiskelija

 • osaa ilmaista muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla
 • osaa muodostaa ja laatii omaan alaan liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia
 • osaa ratkaista työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä tai kuvaajien avulla
 • osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa
 • osaa soveltaa arki- ja työelämässä tarvittavaa talousmatematiikkaa, kuten kannattavuus-, kustannus-, verotus- ja lainalaskelmia
 • osaa kerätä ja ryhmitellä omaan alaan liittyvää tietoa.

 

3.2.2. Fysiikka ja Kemia

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia
 • osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia
 • osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0-3 osp

Opiskelija

 • osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja lainalaisuuksia ja ottaa ne huomioon työssään
 • osaa valmistaa alalla tarvittavia aineseoksia
 • osaa tehdä kokeellisia havaintoja ja mittauksia oman alan kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä
 • osaa kerätä, käsitellä ja analysoida tekemiään kokeellisia havaintoja ja mittauksia
 • osaa arvioida saamiensa kokeellisten havaintojen ja mittaustulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä.

 

 

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita
 • osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään
 • osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti
 • osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0- 3 osp

Opiskelija

 • osaa perehtyä erilaisten tietojärjestelmien sovelluksiin, joita voidaan hyödyntää omalla ammattialalla
 • osaa ratkaista yleisimpiin tieto- ja viestintätekniikan sovelluksiin liittyviä ongelmia
 • osaa ottaa käyttöön uusia tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja sovelluksia
 • osaa toimia sähköisissä medioissa oman osaamisensa kehittämiseksi ja jakamiseksi
 • osaa hyödyntää digitaalisia materiaaleja ammatillisen kasvun kuvaamisessa sekä osaamisensa ja ammattitaitonsa markkinoinnissa

 

 

3.3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp

3.3.1. Yhteiskuntataidot

Yhteiskuntataidot

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
 • osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen
 • osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä
 • hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona
 • osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana

 

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0-3 osp

Opiskelija

 • osaa hakea tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta myös Euroopan unionista
 • tuntee oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden
 • osaa seurata yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia
 • osaa kuvata yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen
 • osaa selvittää kansantalouden peruskäsitteitä ja sen keskeisimpiä toimijoita sekä arvioida niiden merkityksen kansantaloudelle.

 

3.3.2. Työelämätaidot

Työelämätaidot

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa hakea itselleen työpaikkaa
 • osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset asiat
 • osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta
 • osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0-3 osp

Opiskelija

 • osaa edistää työyhteisön ilmapiiriä ja henkilöstön osallisuutta
 • osaa toimia työpaikan eri tehtävissä
 • osaa osaltaan vastata työpaikan työtehtävien etenemisestä ja työn laadusta sekä näiden kehittämisestä
 • osaa kehittää omaa osaamistaan
 • osaa hakea työtä kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja erityisesti EU-maista.

 

3.3.3. Yrittäjyys ja yritystoiminta

Yrittäjyys ja yritystoiminta

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa
 • osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia
 • osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi
 • osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan
 • osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet
 • osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0-3 osp

Opiskelija

 • osaa kartoittaa oman alan yritystoiminnan kehittämistarpeita
 • osaa selvittää oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen siihen toteuttamalla pienen projektin
 • osaa tehdä kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista ja muuttaa omaa toimintaansa
 • osaa suunnitella omaa toimintaansa ja ajankäyttöään.

 

3.3.4. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti
 • osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään
 • osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset
 • osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille
 • osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia
 • osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä
 • osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa sekä hakea apua.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0-3 osp

Opiskelija

 • osaa kuvata väestön terveyseroja ja tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöitä ja niiden ennaltaehkäisyä
 • osaa arvioida fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä omassa elämäntavassaan ja toimintaympäristössään
 • osaa tarvittaessa käyttää sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja
 • osaa hyödyntää terveysliikuntaa
 • osaa edistää ryhmän jäsenenä ryhmän toimintaa ja osallistua työ- ja opiskelukyvyn sekä hyvinvoinnin edistämiseen.

 

 

3.4. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp

3.4.1. Kulttuurien tuntemus

Kulttuurien tuntemus

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0-3 osp

Opiskelija

 • osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua
 • osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla
 • osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta omalla alallaan
 • osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan omalla alallaan
 •  osaa välittää oman alan historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin.

 

3.4.2. Taide ja kulttuuri

Taide ja kulttuuri

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0-3 osp

Opiskelija

 • osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja hyödyntää niitä
 • osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden, median, kuvataiteen tai käsityön keinoin)
 • osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alan vakiintuneita käytäntöjä
 • osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset
 • osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla alallaan ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään.

 

3.4.3. Etiikka

Etiikka

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0-3 osp

Opiskelija

 • pohtii arvojen, normien ja katsomusten merkitystä omassa elämässään ja ihmisten välisissä suhteissa
 • osaa arvioida ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen vaikutuksia oman alan kannalta
 • osaa hankkia tietoa oman alan ja muiden alojen ammattieettisestä tietoperustasta
 • osaa tunnistaa eettisiä tilanteita ja osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
 •  osaa tunnistaa omien ja toisten arvojen merkitystä työtilanteissa sekä osaa ratkaista oman alan työelämän arvo- ja normiristiriitoja.

 

3.4.4. Psykologia

Psykologia

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0-3 osp

Opiskelija

 • osaa havainnoida ja ymmärtää ihmisen toimintaan vaikuttavia psykologisia tekijöitä
 • osaa hyödyntää kehityspsykologista tietoa työssään erilaisissa vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa
 • osaa selittää omaa ja muiden käyttäytymistä psykologisen tiedon avulla
 • osaa toimia psyykkistä hyvinvointiaan ja oman alan työtehtävistä suoriutumista edistävästi
 • osaa arvioida työhönsä liittyviä ihmissuhde- ja asiakaspalvelutilanteita ja toimia psykologista tietoa käyttäen.

 

3.4.5. Ympäristöosaaminen

Ympäristöosaaminen

Valinnaiset osaamistavoitteet, 0-3 osp

Opiskelija

 • osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia oman alan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren
 • osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen
 • osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla
 • osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä
 • osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään
 • osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet omalla alallaan.

 

3.4.6. Osa-alueita kohdista 3.1.1.-3.3.4

 

 

Miten voi hyödyntää kansainvälisyysosaamista vapaasti valittavien

tutkinnon osissa?

 

Ammatilliset tutkinnon osat jotka on suoritettu ulkomailla

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat   Tämä voi sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten ammattitaitovaatimusten ja opiskelijan ammattitaidon syventämistarpeiden mukaisia tutkinnon osia, joiden tulee vastata laajemmin paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin. Nämä tutkinnon osat nimetään työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Tämä voisi olla esimerkiksi tutkinnon osa joka sisältää sekä työskentelyä ulkomailla omalla alalla, kulttuuria että kielen oppimista. Tutkinnon osan nimi voisi olla esimerkiksi ”Oman alan yrityksessä toimiminen ulkomailla”.  Tutkinnon osan näytössä opiskelija osoittaa, että hän osaa tehdä työtä ulkomailla oman alan yrityksessä. Tutkinnon osa tulee hyväksyä oppilaitoksessa heidän toimintasääntöjen mukaan. Lisätietoja https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1559541/ops/rakenne

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueet

Tämä voi sisältää ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osa-alueita tai lukio-opintoja, jotka toteutetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

 

 

 

Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevat opinnot

Tämä voi sisältää jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia tutkinnon osia, esimerkiksi kansainvälisyysosaamista. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi voidaan määritellä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat. Osaaminen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Mikäli käytetään arviointiasteikkoa T1-K3, määrittelyssä voidaan hyödyntää Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevaa arviointitaulukkoa. Tällainen tutkinnonosa voisi sisältää erilaista kansainvälistä osaamista ja tutkinnon osalle annetaan esimerkiksi nimeksi Kansainvälisyysosaaminen 1-10osp https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1559541/ops/rakenne

 

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat 1-10osp

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat voivat olla oman tai muiden alojen työssä, itsenäisessä ammatin harjoittamisessa tai yrittämisessä hankittua osaamista. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi voidaan määritellä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat. Osaaminen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Mikäli käytetään arviointiasteikkoa T1-K3, määrittelyssä voidaan hyödyntää Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevaa arviointitaulukkoa. Tämä voisi esimerkiksi olla ”Työskentely ulkomailla”.

 

Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat  

 

Tämä tutkinnon osa kuuluu tutkinnon yksilölliseen laajentamiseen ja tutkinnon kokonaisosaamispistemäärä ylittää 180 osp

 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Ne voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia.

Paikallinen tutkinnon osa (oppilaitoksen oma laatima tutkinnon osa joka on hyväksytty omassa oppilaitoksessa) kuten esim. tutkinnon osa ”kansainvälisyysosaaminen” tai ”oman alan yrityksessä toimiminen ulkomailla” (katso yllä) voidaan lukea yksilöllisesti laajentavaksi tutkinnon osaksi.

Tällainen tutkinnon osa voi olla hyödyllinen, jos on kyse opiskelijasta, joka tutkinnon suorittamisen loppuvaiheessa haluaa suorittaa ulkomaanjakson eikä enää ole tutkinnon osia, johon ulkomailla hankittua osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa.