Eurooppalainen opintopolku

Verkosto

Eurooppalainen opintopolku on seitsemän ammatillisen oppilaitoksen verkosto. Verkoston tavoitteena on helpottaa kansainvälisyysopintojen läpinäkyvyyttä, edistää opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) käyttöönottoa ja lisätä työvoiman liikkuvuutta. Päämääränä on tehdä kansainvälisyydestä luonteva osa opintopolkua.

Tausta

Eurooppalainen opintopolku on seitsemän ammatillisen oppilaitoksen verkosto. Verkoston tavoitteena on helpottaa kansainvälisyysopintojen läpinäkyvyyttä, edistää opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) käyttöönottoa ja lisätä työvoiman liikkuvuutta. Päämääränä on tehdä kansainvälisyydestä luonteva osa opintopolkua.

Verkosto luo malleja, joilla opiskelijan hankkima ammatillinen ja arkiosaaminen ulkomailla voidaan täysimääräisesti tunnistaa ja tunnustaa osana hänen yksilöllistä opintopolkuaan. Verkosto laatii ja testaa kieli- ja kulttuurivalmennusmateriaalia useisiin eurooppalaisiin maihin. Valitut kielet ovat valtakieliä myös monissa Euroopan ulkopuolisissa maissa. Verkosto kohtaa rohkeasti digihaasteet ja kokeilee innovatiivisia työkaluja kansainvälisyyden edistämiseen.

Käynnissä oleva hanke

Eurooppalaiset opintopolut – Kohti merkittävää osaamista 1.8.2017-31.12.2018

Tämän hankekauden uutuutena testaamme kulttuurivalmennuksessa osaamismerkkejä osaamisen todentamisessa ja kuvaamisessa. Lisäksi päivitämme kaikki aiemmin luodut kulttuurivalmennusmateriaalit vastaamaan nykypäivän tarpeita ja luomme opintopolun Italiaan.

Aiemmat hankkeet

Eurooppalaiset opintopolut – Facing the DIGI leap 1.8.2016-31.12.2017
Hankkeessa laajennettiin verkoston kansainväliset joustavat opintopolut Portugaliin ja Tanskaan käyttäen ECVET-perusteisuutta. Tasa-arvon edistämiseksi mallinnettiin kansainvälisyyspolkuja erityistukea tarvitseville ja maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Osana kansainvälisyysosaamista kehitettiin ja lisätiin Suomi-tietoutta ja englannin kielen keskustelutaitoja yhdistämällä ne MOOC kurssissa. Opiskelijan yhteisöllistä, digitaalista ohjaamista kansainvälisyysvaihdossa kehitetiin ja ulkomailla hankitun kielitaidon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen luotiin työkaluja. Työllistymistä varten pilotoitiin ja mallinnettiin video CV:n laatiminen, jossa tuodaan esille kertynyttä kansainvälisyysosaamista. Keskiössä on kehittää opiskelijoiden ja henkilökunnan työelämässä vaatimaa osaamista yhdistelemällä TVT- ja KV-osaamista hyödyntäen laajasti nykypäivän teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja.

Toimintakaudella 2014–2015 verkoston teemana oli Viro ja englanninkieliset maat. Siinä hankkeessa opintopolun kuvaus laajennettiin Viroon ja englanninkielisiin maihin. Hankkeessa kehitettiin Viron kieli- ja kulttuurikurssi ja englanninkielisiin maihin tarkoitettu kulttuurikurssi. Lisäksi tehtiin HeiJoe-pohjalle kulttuurikätköily-peli Tallinnaan. Kulttuurikätköily on kulttuuritietämyksen lisäämiseen ja arkioppimisen hyödyntämiseen soveltuva toimintamuoto, jolla aktivoidaan niin materiaalin tuottajaa kuin osallistujiakin. Näin voidaan hämärtää oppimisen ja opettamisen välisiä rajoja ja samalla osallistaa opettajia tiukemmin opiskelijan oppimisprosessin ymmärtämiseen ja motivoida opiskelijoita niin oppimiseen kuin jakamaan uusia ideoita ja tietämystään.

Verkosto sai keväällä 2013 rahoituksen hankkeelle Eurooppalaiset opintopolut saksan- ja ranskankielisiin maihin. Sen tavoitteena oli laajentaa edellisessä hankkeessa aloitetun opiskelijan yksilöllisen opintopolun mallintamista saksan- ja ranskankielisiin maihin. Hankkeen tuloksena saatiin verkkokurssit ohjeistuksineen saksan ja ranskan kielen sekä kulttuurin itsenäiseen opiskeluun. Hankkeessa pilotoitiin mobiilitekniikan käyttöä arkioppimisen dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

Eurooppalainen opintopolku espanjankielisiin maihin – hanke toteutettiin vuosina 2012–2013. Hankkeessa tehtiin verkko-opetuspaketit Espanjan kieleen ja kulttuuriin. Niitä käytetään valmennusmateriaalina kansainväliseen vaihtoon lähteville opiskelijoille ja opettajille. Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin Kulttuurien tuntemus -kurssi, joka suoritetaan arkioppimisena työssäoppimisjakson aikana.

Eurooppalainen opintopolku espanjankielisiin maihin on puolestaan jatkoa kolmivuotiselle Hispania Network -hankkeelle, joka päättyi 2012. Hankkeessa luotiin työssäoppimispaikkojen verkosto Espanjaan ja valmisteltiin Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) soveltamista hotelli- ja ravintola-alalla sekä matkailualalla. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Eurooppalaisen opintopolun kehittämistä tukevat myös monet ECVET-hankkeet, joihin mukana olevat oppilaitokset ovat osallistuneet. Yhteistyötä on kehitetty aiemmissa hankkeissa myös Euroopan ulkopuolisten maiden mm. Meksikon ja Panaman kanssa.

Eurooppalaiset opintopolut Ruotsiin ja Norjaan – Nästan som hemma men ändå utomlands 1.8.2015-31.12.2016
Tavoitteena oli kansainvälisten, joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen edelleen kehittäminen Ruotsiin ja Norjaan. Toimintakaudella 2015-2016 luotiin työkulttuuriin ja työhakuun keskittyvä valmennuspaketti Ruotsiin ja Norjaan kartoitettiin ja kehitettiin yhteistyötä ruotsalaisten ja norjalaisten oppilaitosten ja työnantajien kanssa työllistymisen kehittämiseksi. Tavoitteena oli lisäksi edesauttaa opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ulkomaille ja etenkin muihin Pohjoismaihin parantamalla kielitaidon lisäksi heidän työnhakuosaamista.

Kumppanit